Oferta

Złóż zapytanie ofertowe

01.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Specjalizujemy się w wykonywaniu raportów oddziaływania na środowisko oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia. Te dokumenty są niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzji środowiskowej) dla przedsięwzięć mogących mieć wpływ na środowisko lub zdrowie ludzi.

Exeko wykonuje opracowania również w przypadku skomplikowanych inwestycji, wymagających interdyscyplinarnej wiedzy ekspertów. Pozostajemy w stałej dyspozycji podczas całej procedury uzyskania decyzji środowiskowej – zaczynając od momentu sporządzania dokumentacji aż do uprawomocnienia się decyzji.

Przeprowadzamy również niezależne oceny zgodności z przepisami raportów oddziaływania na środowisko oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia. Weryfikujemy też poprawnoś

 

prowadzenia postępowania administracyjnego, w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pod kątem merytorycznym i formalno-prawnym.

Oferujemy doradztwo podczas przygotowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, w zakresie jego lokalizacji. Przeprowadzamy analizy optymalizacyjne, tak aby lokalizacja przedsięwzięcia była zgodna z przepisami ochrony środowiska. Bierzemy pod uwagę jedocześnie racjonalizację kosztów oraz minimalizację możliwych konfliktów społecznych.

Rozpatrujemy mocne i słabe strony danej lokalizacji, oceniamy możliwość wystąpienia komplikacji na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia. Pomagamy dobrać odpowiednie technologie, pozwalające na spełnienie przez inwestycję wymagań, wynikających z przepisów ochrony środowiska.

02.

Analizy przedinwestycyjne przedsięwzięcia

03.

Pozwolenia wodnoprawne

Wykonujemy operaty wodnoprawne niezbędne do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na:

 • usługi wodne (m.in. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód, uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję, odbiór i oczyszczanie ścieków, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi)
 • szczególne korzystanie z wód (m.in. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw; wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi)
 • wykonanie urządzeń wodnych (np. budowli piętrzących, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, stawów, obiektów służących do poboru wód powierzchniowych oraz podziemnych, wylotów urządzeń kanalizacyjnych, pomostów, obiektów energetyki wodnej)
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków)
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Obsługujemy podmioty gospodarcze w zakresie:

 • naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,

 • wykonywania sprawozdań PRTR,

 • sporządzania raportów KOBiZE,

 • wykonywania bilansów LZO,

 • spełniania dodatkowych obowiązków sprawozdawczych wynikających z wydanych decyzji administracyjnych np. przygotowania corocznych sprawozdań dla instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym dla WIOŚ i miejscowo właściwego marszałka województwa.

04.

Audyty środowiskowe

05.

Opłaty i sprawozdawczość

Wykonujemy operaty wodnoprawne niezbędne do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na:

 • usługi wodne (m.in. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód, uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję, odbiór i oczyszczanie ścieków, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi)
 • szczególne korzystanie z wód (m.in. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw; wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi)
 • wykonanie urządzeń wodnych (np. budowli piętrzących, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, stawów, obiektów służących do poboru wód powierzchniowych oraz podziemnych, wylotów urządzeń kanalizacyjnych, pomostów, obiektów energetyki wodnej)
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków)
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Przeprowadzamy prowadzących instalacje (wytwórców odpadów) przez proces uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Takie pozwolenie jest konieczne, gdy w związku z eksploatacją instalacji powstają odpady o masie:

 • powyżej 1 Mg (1 tony) rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

 • powyżej 5000 Mg (5000 ton) rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

06.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

07.

Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów

Obsługujemy proces uzyskania decyzji na usunięcie drzew i krzewów, które zgodnie z ustawą o ochronie przyrody tego wymagają. Pomagamy w sporządzeniu odpowiednich wniosków, poprzedzonych pomiarami pierśnic i inwentaryzacją drzew i krzewów.

W skład wykonywanych przez nas inwentaryzacji wchodzą:

 • waloryzacje przyrodnicze,

 • nadzory przyrodnicze przy inwestycjach,

 • ekspertyzy przyrodnicze,

 • ekspertyzy herpetologiczne,

 • ekspertyzy teriologiczne,

 • ekspertyzy ichtiologiczne,

 • ekspertyzy entomologiczne,

 • opinie botanika, dendrologa,

 • ekspertyzy ornitologiczne,

 • ekspertyzy chiropterologiczne.

08.

Inwentaryzacje przyrodnicze