Zakres działalności

01.

Przemysł i budownictwo

Zajmujemy się przeprowadzaniem inwestorów przez często występujące procedury formalno-prawne, z zakresu ochrony środowiska, związane z sektorem przemysłu i budownictwa tj.:

 • uzyskanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia (budowa/rozbudowa zakładu, montaż nowych instalacji),

 • uzyskanie pozwolenia zintegrowanego,

 • uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

 • uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie/przetwarzanie odpadów,

 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,

 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

 • wykonanie oceny odziaływania na obszar Natura 2000,

 • wykonanie analizy porealizacyjnej,

 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska (KOBiZE, sprawozdanie do miejscowo właściwego marszałka województwa),

 • uzyskanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia (budowa/rozbudowa obiektów kubaturowych, parkingów naziemnych i podziemnych),

 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych do ziemi,

 • wykonanie wstępnego audytu środowiskowego (Environmental Site Assessment),

 • ocena zgodności prowadzonej działalności z wymogami ochrony środowiska (Environmental compliance audit.)

 • pełny zakres badań i ocen geologicznych

Zajmujemy się również inwestycjami liniowymi, które wymagają szczególnego podejścia, ze względu na to, że drogi i linie kolejowe często przebiegają przez tereny mieszkalne lub obszary cenne przyrodniczo. Liniowe inwestycje infrastrukturalne wymagają przeprowadzenia analiz pozwalających na minimalizację oddziaływań na klimat akustyczny oraz elementy przyrodnicze środowiska.

02.

Infrastruktura transportowa

03.

Wody powierzchniowe

Wykonujemy ekspertyzy, związane z presją na wody powierzchniowe, w tym przede wszystkim w zakresie zanieczyszczenia tych wód. W obszar naszej działalności wchodzi również ocena skuteczności przeprowadzonych działań remediacyjnych oraz projektowanie procesu rekultywacji i remediacji cieków i zbiorników wodnych. Specjalizujemy się również w opracowywaniu raportów z badań jakości wód i cieków oraz wskazywaniu potencjalnych źródeł presji na te wody, wraz z oceną osadów dennych.

W zakresie gospodarki odpadami zajmujemy się:

 • tworzeniem operatów gospodarki odpadami,

 • pomocą w uzyskaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

 • tworzeniem operatów pomocnych przy uzyskiwaniu pozwoleń na odzysk poprzez współspalanie z odzyskiem energii, odpadów uznanych za biomasę,

 • rozwiązywaniem problemów wynikających z zarządzeń pokontrolnych,

 • innymi analizami i opracowaniami z zakresu gospodarki odpadami.

Organizujemy środki transportu dostosowane do przewozu poszczególnych rodzajów odpadów. Dbamy o to, by transport nie stwarzał zagrożenia dla ludzi i środowiska. Odpady przewożone są przez spedytora posiadającego stosowną decyzję na transport odpadów, zgodną z ustawą o odpadach. Jeżeli jest to dodatkowo wymagane – uwzględniamy również wymogi ADR.

04.

Odpady

05.

Efektywność energetyczna budynków

Zajmujemy się również sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) oraz aktami wykonawczymi.

W tym zakresie specjalizujemy się przede wszystkim w uzyskiwaniu pozwoleń w przypadku budowy elektrowni fotowoltaicznej lub wiatrowej. Oferujemy wsparcie w przejściu procedur związanych z prawem ochrony środowiska i załatwianiu wszystkich niezbędnych formalności, związanych z energetyką odnawialną.

06.

Energetyka (OZE)